เกี่ยวกับตลาด EFU GLOBAL

พวกเราเป็นผู้ให้บริการซื้อขายออนไลน์ที่เชื่อถือได้ให้คุณเขา้ถึงโอกาสต่างๆในการซื้อขายตลาดเงินระดบัโลกผ่านแพลตฟอร์มและแอพพลิเคชนั่ ที่ทนั สมย

พวกเราเป็นใครและพวกเราท าอะไร

EFU GLOBAL ได้รับการจดทะเบียนในหมู่เกาะเคย์แมน เราช่วยให้ลูกค้าของเราแลกเปลี่ยนตลาดการเงินด้วยการใช้ประโยชน์ผ่านการเดิมพันแบบกระจายและ Forex ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ช่วยให้คุณค้นหาโอกาสในตลาดที่เพิ่มขึ้นและลดลงและไม่ได้ จำกัด อยู่ในหมวดสินทรัพย์เดียวคุณสามารถเลือกที่จะแลกเปลี่ยนดัชนีอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์และอื่น ๆ

ความร่วมมือด้านกฎหมาย

EFU GLOBAL ได้รับใบอนุญาตและท าให้ถูกกฎหมายโดย หน่วยงาน Australian Securities and Investment Commission (ASIC) ของประเทศออสเตรเลีย

การปกป้องเงิน

เงินของลูกค้าจะถูกเก็บไว้ในบัญชีที่เชื่อถือได้อย่างอิสระที่ธนาคารระหว่างประเทศชั้นนำและเงินของคุณจะถูกแยกออกจากเงินทุนหมุนเวียนของ บริษัท โดยสิ้นเชิง เราสามารถโอนเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายภายใต้การอนุมัติของลูกค้าเท่านั้นและไม่มีใครหรือองค์กรใดสามารถถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายของลูกค้า

ข้อดีของการซื้อขายด้วย EFU GLOBAL

เป็นแพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการใช้งาน

มีการระบุและตอบสนองโอกาสอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย บนแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพ และแอพที่ถกูออกมาต้งัแตต่ น

สำรวจแพลตฟอร์มของเรา

ซื้อขายได้มากกว่า 70 กองทุน

มีมากกว่า 70 คู่ของค่าเงินและโลหะให้การซื้อขาย ด้วยเงื่อนไขที่ดีที่สุดแม้ว่าราคาก าลังตก

ดูตลาดของเรา

ฟรีแหล่งข้อมูลการศึกษา

สร้างทักษะการซื้อขายของคุณด้วยสื่อการสอนตามละดับขี้นของเรา ซึ่งรวมถึงการสัมนาที่เหมาะสมกับระดับประสบการณ์ของคุณ

พัฒนาทักษะของคุณ

สนับสนุนอย่างช านาญและเป็นมิตร

เราพร้อมที่จะช่วยคุณเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายในการซื้อขายต้งัแต่คุณเขา้ร่วม

การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ

ป้องกันเงินลงทุนของคุณด้วยคา สั่งการหยุดการสูญเสียและเก็บก าไร และสามารถติดตามกองคุณของคุณได้ง่ายโดยการเก็บค่าก าไรและขาดทุนของคุณอยู่ตลอด

การบริการสุดพิเศษ

ผู้ที่ซื้อขายปริมาณมากสามารถมีผู้จัดการส่วนตัวและการวิเคราะห์เฉพาะบุคคลจากทีมของเรา ซึ่งถือเป็นค าขอบคุณจากเรา

วัตถุประสงค์องค์กร

ภารกิจของตลาด EFU GLOBAL คือการสร้างประสบการณ์การซื้อขายที่โปร่งใสที่สุดและดีที่สุดส าหรับการขายปลีก และเช่นเดียวกับที่กลุ่มลูกค้าอนุญาตให้ผู้ขายดูแลการซื้อขายให้ ตลาด EFU GLOBAL ถูกอุทิศให้การกระจายการด าเนินการและการบริการที่เหนือระดับ

ค่านิยมหลัก

ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ

ความจริงใจและความยุติธรรม

ความโปร่งใส

พันธสัญญาและความรับผิดชอบ

ความน่าเชื่อถือ

ความยืดหยุ่น

นวัตกรรมที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง

ระบบการจัดการบริษัทที่เข้มแข็ง

ความร่วมมือด้านกฎหมาย

กลุ่ม EFU GLOBAL ทราบถึงความส าคัญของการยินยอมท าตามกฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย และมาตรฐานท้งัหมด กลุ่ม EFU GLOBAL ให้ค าสัญญาว่าจะมีระเบียบในการจัดการอย่างเคร่งครัดและสภาพแวดล้อมความร่วมมืออยู่ในการควบคุมของเราเป็นอย่างดีเยี่ยม


EFU GLOBAL ได้รับใบอนุญาตและท าให้ถูกกฎหมายโดย หน่วยงาน Australian Securities and Investment Commission (ASIC) (หน่วยงานก ากับดูแลด้านการเงิน)ของประเทศออสเตรเลีย


EFU GLOBAL ได้รับใบอนุญาตและท าให้ถูกกฎหมายโดย คณะกรรมการบริการทางการเงินของวานูอาตู (The Vanuatu Financial Services Commission: VFSC)) ซ่ึงก่อต้งัในปี ค.ศ.1993 เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับผู้ให้บริการด้านการเงินในต่างประเทศ เช่น การลงทุนและบริการเครดิต, ด าเนินการต าแหน่งของ VFSC ให้เป็นศูนย์การเงินระดับโลกส าหรับการควบคุมมาตรฐานระดับสูง

ตรวจสอบบัญช

กลุุ่ ม EFU GLOBAL มีผู้ตรวจสอบงบการเงินอิสระภายนอกเพื่อดูแลกระบวนการต่างๆที่ด าเนินการอยู่และเพื่อให้มนั่ ใจว่าเป็นไปตามกฎหมาย

การรักษาความลับ

EFU GLOBAL มีการควบคุมที่เหมาะสมและติดตามการถ่ายโอนข้อมูลลูกค้าที่เป็นความลับและละเอียดอ่อนทั้งภายในและภายนอก บริษัท บนพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ EFU GLOBAL อันดับแรกไม่ได้เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าอย่างจงใจเว้นแต่จะมีการร้องขอจากลูกค้าหรือตามที่กฎหมายกำหนด

ติดต่อเรา

+6011 6236 4592

การสนับสนุนหลากหลายช่องทางตลอด 24 ชวั่ โมง

ออสเตรเลีย

cs@efuglobal.com

info@efuglobal.com